Zásady zpracování osobních údajů

Informace ke zpracování údajů podle článku 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)

Informujeme vás tímto o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů. Obsah a rozsah zpracování údajů se v rozhodné míře odvíjí od produktů a služeb, které poptáváte nebo jejichž poskytování bylo s vámi dohodnuto.

Kdo je správcem údajů a na koho se můžete obrátit?

Správce údajů:
SAPEKA.CZ
Petr Derka
Olgy Havlové 2917/36
130 00 Praha 3
IČO: 65883021
DIČ: CZ7408054841
info@sapeka.cz

Jaké údaje se zpracovávají a z jakých zdrojů tyto údaje pochází?

Zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme v rámci obchodního vztahu. Kromě toho zpracováváme údaje, které jsme přípustným způsobem obdrželi z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, katastr, média, internet) a od jiných externích společností.

K osobním údajům patří vaše podrobné osobní údaje a kontaktní údaje (jméno, adresa, datum a místo narození, státní příslušnost atd.), údaje ke zjištění totožnosti (např. cestovní doklady, údaje z dokladů totožnosti). Kromě toho sem mohou spadat také údaje o platebním styku v rámci společného obchodního vztahu, údaje k marketingu a distribuci, elektronické protokolové a identifikační údaje (např. cookie u internetových stránek nebo u příp. speciálních aplikací), a jiné údaje srovnatelné s uvedenými kategoriemi.

Pro jaké účely a na jakém právním základě se údaje zpracovávají?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními Evropského obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a zákonem o ochraně údajů z roku 2018.

Zpracování osobních údajů (čl. 4 č. 2 GDPR) se provádí za účelem splnění našich smluvních závazků. Účely zpracování údajů jsou v prvé řadě dány konkrétním obchodním vztahem.

Zpracování osobních údajů může vycházet z různých zákonných závazků (např. občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atd.).

Jestliže jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro určité účely (např. proces analýzy potřeb a přímého oslovování zákazníků), zpracováváme údaje výhradně v souladu s účelem stanoveným v prohlášení o souhlasu a v rozsahu, který je v něm dohodnutý. Udělený souhlas může být kdykoliv odvolán s účinkem do budoucna.

Pokud to bude nutné, můžeme my nebo mohou třetí osoby za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti nebo oprávněných zájmů třetích osob zpracovávat údaje nad rámec vlastního plnění smlouvy. Údaje jsou za účelem ochrany oprávněných zájmů zpracovávány v následujících případech:

Kdo obdrží mé údaje?

V rámci společnosti obdrží vaše údaje osoby, kteří je potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností a oprávněných zájmů. Kromě toho od nás obdrží vaše údaje poskytovatelé služeb, které pověříme, a zpracovatelé zakázek (zejména právní zástupci, stavební inženýři, daňoví poradci, poskytovatelé IT služeb, účetní společnosti, poskytovatelé kancelářských služeb nebo poskytovatelé telekomunikačních služeb), pokud údaje potřebují ke splnění svých úkolů. Všichni zpracovatelé jsou smluvně zavázáni k tomu, aby zachovávali důvěrnost údajů a zpracovávali je pouze v rámci poskytování služeb.

Kromě toho mohou být příjemci vašich osobních údajů veřejné instituce a úřady (např. finanční úřady, soudy atd.).

Dalšími příjemci údajů mohou být osoby, které jste uvedli ve svém souhlasu jako oprávněné příjemce vašich údajů.

Jak dlouho budou mé údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nutné, po dobu trvání celého obchodního vztahu (od navázání vztahu, přes realizaci až po ukončení smlouvy) a kromě toho v závislosti na lhůtách pro uchovávání a dokumentaci údajů (zejména nároky z právních vztahů), které se odvozují mimo jiné z občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atd.

Jaká práva na ochranu údajů mi přísluší?

Máte kdykoliv právo na informace, opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich uložených údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v souladu s právem na ochranu údajů. Se stížnostmi se můžete obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jsem povinný údaje poskytnout?

V rámci obchodního vztahu musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nutné pro zahájení a realizaci obchodního vztahu a k jejichž shromažďování jsme ze zákona povinni. Jestliže nám tyto údaje neposkytnete, budeme zpravidla nuceni odmítnout uzavření smlouvy nebo realizaci zakázky. Souhlas se zpracováním údajů, které nejsou relevantní pro splnění smlouvy, popř. nejsou nutné podle zákona, však nejste povinni udělit.

Do jaké míry dochází k automatizovanému rozhodování

K navázání a provádění obchodního vztahu zásadně nepoužíváme automatizované rozhodování podle článku 22 GDPR. Pokud bychom měli tyto postupy v jednotlivých případech používat, budeme vás o tom, pokud je to stanovené zákonem, zvlášť informovat.

Probíhá profilování?

Nezpracováváme žádné údaje s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty (profilování).